Všeobecné podmienky

Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt v ubytovacích zariadeniach Lesov Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystica

1. Záujemcovia o pobyt v ubytovacích zariadeniach Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, ktorí majú záujem o objednanie pobytu vopred, sú povinní písomne alebo on-line objednávkou ubytovacie zariadenie rezervovať (napr. prostredníctvom objednávkového formulára). Objednávku schvaľuje riaditeľ OZ, alebo ním poverená osoba.

2. Po schválení objednávky poverený zamestnanec OZ zašle na adresu uvedenú v objednávke:
- Poukaz na pobyt v ubytovacom zariadení konkrétneho OZ
- Poštovú poukážku s uvedením sumy
- Poštovú poukážku na zaplatenie povinného poplatku mestám a obciam (v prípade, že sa si to mesto/obec vyžaduje)
- Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt v ubytovacích zariadeniach Lesov SR, š.p. Banská Bystrica

3. Zákazník je povinný uhradiť poplatky za pobyt najneskôr v deň nástupu na pobyt. Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť sumu za pobyt počas pobytu alebo pri ukončení pobytu (napr. poľovnícki hostia uhrádzajú ubytovanie spolu s poplatkami podľa cenníka pre lov zveri na konci poľovníckej akcie alebo na základe vystavenej faktúry podľa lehoty splatnosti).

4. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 14. hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite.

5. Za denný prenájom objektu bez ubytovania sa považuje pobyt bez využívania ubytovacej kapacity (napr. oslavy, školenia, porady), ktorý je začatý najskôr o 8. hodine ráno a ukončený najneskôr o 18. hodine večer. V opačnom prípade môže OZ vyžadovať od zákazníka úhradu ceny ako pri ubytovaní. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite.

6. Pri nástupe na pobyt je vždy prítomný správca ubytovacieho zariadenia, ktorému sa zákazník preukáže platným poukazom na pobyt a dokladom o zaplatení. Správca ubytovacieho zariadenia môže len v prípade predloženia uvedených dokladov zákazníka ubytovať a umožniť mu pobyt. V opačnom prípade je správca ubytovacieho zariadenia osobne hmotne zodpovedný za uhradenie sumy. Správca ubytovacieho zariadenia môže vyžadovať kópiu dokladu o zaplatení, ktorú následne odovzdá na príslušnej LS. Poľovnícki hostia sa preukážu iba platným poukazom na pobyt alebo platnou povolenkou na lov zveri.

7. Správca ubytovacieho zariadenia pri nástupe vypíše Preberací a odovzdávací protokol ubytovacieho zariadenia, ktorý zákazník potvrdí svojim podpisom. Preberací a odovzdávací protokol správca ubytovacieho zariadenia vystaví v 2 vyhotoveniach, 1x pre správcu chaty, 1x pre zákazníka. Ďalej oboznámi zákazníka s bezpečnostnými zásadami správania sa v ubytovacom zariadení a v jeho najbližšom okolí, so spôsobom zakurovania a kúrenia, príp. s inými potrebnými záležitosťami prevádzky.

8. Správca ubytovacieho zariadenia zapíše ihneď po príchode každú osobu do Knihy ubytovaných. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť príslušnému správcovi chaty osobný preukaz, z ktorého je možné údaje pre zápis získať (občianky preukaz, vodičský preukaz, pas). Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v poukaze, správca ubytovacieho zariadenia má právo neubytovať nadbytočné osoby alebo vyžadovať doplatok.

9. Pri odchode zákazníka je vždy prítomný správca ubytovacieho zariadenia, ktorý prevezme kľúče, skontroluje chatu (prípadné poškodenie) a podpíše Preberací a odovzdávací protokol.

10. Zákazník je povinný po ukončení pobytu odovzdať ubytovacie zariadenie v takom stave, v akom ho na začiatku pobytu od správcu ubytovacieho zariadenia prebral.

11. Predĺžiť pobyt na ubytovacom zariadení nad rámec pôvodnej objednávky si môže zákazník dohodnúť počas pobytu jedine pri voľnej ubytovacej kapacite, pričom zákazník musí uhradiť doplatok za predĺženie pobytu. V prípade predĺženia pobytu OZ môže zákazníkovi ponúknuť aj iné ubytovacie zariadenie.

12. Zákazník má právo pre osobné alebo iné dôvody zrušiť včas a adresne účasť na pobyte a to písomne doporučeným listom, pričom môžu byť vymáhané storno poplatky takto:
30 – 11 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
10 – 4 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
3 – 1 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
v deň nástupu 100% ceny pobytu
Ak zákazník nenastúpi na pobyt bez udania dôvodu je povinný zaplatiť do dňa nástupu 100% z ceny pobytu. Storno poplatok sa neúčtuje v prípade ochorenia alebo úmrtia zákazníka, alebo člena rodiny ako aj v čase živelnej pohromy. Tieto skutočnosti je potrebné dokladovať ešte pred plánovaným nástupom na pobyt.

13. V prípade mimoriadnych okolností môže riaditeľ OZ zmeniť, prípadne zrušiť pobyt v ubytovacom zariadení, čo je povinný oznámiť zákazníkovi ihneď, alebo najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. Pri takto zrušenej objednávke sa zákazníkovi ponúkne náhradné ubytovanie v rovnakej alebo vyššej kvalite alebo sa mu vráti suma ním uhradená.

14. V zmysle Občianskeho zákonníka OZ zodpovedá za veci vnesené zákazníkom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom, alebo tam kde sa obvykle odkladajú, maximálne však do výšky stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. – 331,94 €. Do ubytovacích zariadení sa zakazuje vnášanie cenných predmetov. Ak neboli cennosti dané do úschovy, OZ nezodpovedá za ich prípadné odcudzenie.

15. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí.

16. Za poškodenie majetku Lesov SR, š.p. (inventára, niektorej časti ubytovacieho zariadenia, atď.) je zákazník povinný uhradiť spôsobenú škodu. Za vykonanie kontroly poškodenia alebo straty a za ich úhradu je zodpovedný správca ubytovacieho zariadenia, v opačnom prípade bude úhrada zosobnená správcovi chaty. OZ si vyhradzuje právo vyžiadania vratnej kaucie už pri nástupe na pobyt. Vratná kaucia slúži na uhradenie škôd menšieho rozsahu spôsobených zákazníkom.

17. Ak ubytovacia kapacita ubytovacieho zariadenia nie je naplno využitá a zákazník nezaplatí cenu za celý objekt, OZ si vyhradzuje právo doplnenia zákazníkov na ubytovacie zariadenie.

18. OZ si vyhradzuje právo neubytovať zákazníka, ktorý vyžaduje pobyt kratší ako 3 dni, t.j. 2 noci. OZ si počas poľovnej sezóny vyhradzuje právo neubytovať zákazníka, ktorý nie je poľovníckym hosťom.

19. OZ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt v ubytovacích zariadeniach LSR, š.p., ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia chaty a jej zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si OZ vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

Aktívna mapa Ako na to? Všeobecné podmienky